Help Videos

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vdb7Ki137qg[/embedyt]

Getting Started

[embedyt] https://youtu.be/OKIsN3aevoc[/embedyt]

Entering Payroll

[embedyt]https://youtu.be/-i0lybHDjr8[/embedyt]

Payroll Reports

[embedyt]https://youtu.be/vg3iB8_dDAI[/embedyt]

Adding a New Employee